„Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“
  • Priručnik za pisanje IOP-a
  • Promo film o radu Servisa

Projekat „Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“ realizovalo je Udruženje građana „Vizija“ Pirot  u saradnji sa Gradom Pirotom i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot, u cilju unapređivanja inkluzivne  sredine za integraciju dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u Gradu Pirotu.

Projekat je bio usmeren na jačanje uspostavljenih mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, osnaživanje kapaciteta nastavnika/ca, kao i edukaciju roditelja, kako bi deca i mladi koji pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2 dobili sveobuhvatnu podršku u obrazovanju, a posebno u tranziciji iz osnovne u srednju školu i njihovim ravnopravnim uključivanjem u svet rada. Glavna aktivnost projekta bila je formiranje Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, i u okviru njega multidisciplinarnog tima koji je imao zadatak da prati učenike/ce sa invaliditetom i smetnjama u razvoju tokom osmog razreda osnovne škole i pruža savetovanu podršku njihovim roditeljima u vezi sa daljim srednjoškolskim obrazovanjem. U komunikaciji sa privatnim sektorom, multidisciplinarni tim je uvećao šanse za njihovo zapošljavanje, nakon završavanja školovanja. Projekat je takođe imao za cilj da podigne kapacitete nastavnika/ca, kao i da sve relevantne lokalne aktere dodatno upozna sa značajem socijalne inkluzije i izazovima sa kojima se suočavaju deca i mladi sa invaliditetom i smetnjama u razvoju prilikom školovanja i zapošljavanja.

Rad Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju i multidisciplinarnog tima prepoznat je izradom novih planskih lokalnih dokumenta za decu i mlade, usaglašenih sa Zakonom o planskom sistemu. Projekat je doprineo jačanju partnerstava ključnih lokalnih aktera koji će kroz buduće zajedničke aktivnosti doprineti uključivanju dece i mladih  sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevni život lokalne sredine.

Projekat se sprovodio u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizovao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru projekta urađen je i objavljen priručnik za pisanje IOP-a, koji možete naći na sledećoj adresi: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81/ .

Takođe u okviru projekta urađen je i promo filmo o radu Servisa. Promo film možete videti na youtube-u na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=2aZ1OdpXyrs .