„Sticanje dodatnih znanja, veština i kompetencija Roma i Romkinja radi aktivnije i kvalitetnije participacije na tržištu rada“

You are here: