Претрага за:
„Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“
  • Priručnik za pisanje IOP-a
  • Promo film o radu Servisa

Projekat „Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“ realizovalo je Udruženje građana „Vizija“ Pirot  u saradnji sa Gradom Pirotom i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot, u cilju unapređivanja inkluzivne  sredine za integraciju dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u Gradu Pirotu.

Projekat je bio usmeren na jačanje uspostavljenih mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, osnaživanje kapaciteta nastavnika/ca, kao i edukaciju roditelja, kako bi deca i mladi koji pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2 dobili sveobuhvatnu podršku u obrazovanju, a posebno u tranziciji iz osnovne u srednju školu i njihovim ravnopravnim uključivanjem u svet rada. Glavna aktivnost projekta bila je formiranje Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, i u okviru njega multidisciplinarnog tima koji je imao zadatak da prati učenike/ce sa invaliditetom i smetnjama u razvoju tokom osmog razreda osnovne škole i pruža savetovanu podršku njihovim roditeljima u vezi sa daljim srednjoškolskim obrazovanjem. U komunikaciji sa privatnim sektorom, multidisciplinarni tim je uvećao šanse za njihovo zapošljavanje, nakon završavanja školovanja. Projekat je takođe imao za cilj da podigne kapacitete nastavnika/ca, kao i da sve relevantne lokalne aktere dodatno upozna sa značajem socijalne inkluzije i izazovima sa kojima se suočavaju deca i mladi sa invaliditetom i smetnjama u razvoju prilikom školovanja i zapošljavanja.

Rad Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju i multidisciplinarnog tima prepoznat je izradom novih planskih lokalnih dokumenta za decu i mlade, usaglašenih sa Zakonom o planskom sistemu. Projekat je doprineo jačanju partnerstava ključnih lokalnih aktera koji će kroz buduće zajedničke aktivnosti doprineti uključivanju dece i mladih  sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevni život lokalne sredine.

Projekat se sprovodio u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizovao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru projekta urađen je i objavljen priručnik za pisanje IOP-a, koji možete naći na sledećoj adresi: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81/ .

Takođe u okviru projekta urađen je i promo filmo o radu Servisa. Promo film možete videti na youtube-u na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=2aZ1OdpXyrs .

O nama – ciljevi udruženja

Udruženje „Vizija“ Pirot se zalaže za  unapređenje i razvoj životnih uslova i prava dece i mladih, podsticanje dece i mladih na veću društvenu angažovanost, zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među decom i mladima i svim pripadnicima društvene zajednice, za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost, kroz ostvarivanje ciljeva udruženja predviđenih Statutom udruženja:

1)         zalaganje za unapređenje i razvoj životnih uslova i prava mladih;

2)         podsticanje mladih na veću društvenu angažovanost;

3)         zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među mladima i svim pripadnicima društvene zajednice;

4)         zalaganje za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost;

5)         uspostavljanje bolje međugeneracijske saradnje;

6)         poboljšanje neformalnog obrazovanja mladih;

7)         edukacija i stručno usavršavanje mladih i drugih stručnjaka;

8)         promocija rodne ravnopravnosti kroz zalaganje za prava mladih žena;

9)         promovisanje preduzetništva mladih i poboljšanje radnog ambijenta;

10)       međunarodna saradnja i mobilnost građana, a naročito mladih;

11)       razvoj ekološke svesti kod mladih i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa uvođenjem koncepta održivog razvoja;

12)       razvijanje kulture, sportske i akademske svesti među mladima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)         se zalaže za podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa mladih kroz propagiranje volonterizma;

2)         nastoji da ostvari saradnju sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama, školama, đačkim parlamentima i drugim omladinskim organizacijama;

3)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, programe, radionice i druge oblike stručnog usavršavanja koji su u skladu sa ciljevima Udruženja;

4)         sarađuje sa ministarstvima, lokalnom samoupravom, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima;

5)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, obuke i radionice posebno iz sledećih oblasti: informacionih tehnologija, ljudskih prava, promociji evropskih vrednosti, zaštite životne sredine, zdravih i bezbednih stilova života;

6)         organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti zaštite životne sredine;

7)         realizuje aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svesti javnosti i organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline.